Maison Écrivez-nous !  

Société

Textes

Images

Musiques

  Pierre Bourdieu

 
   

sociologue énervant

 
   

 

Décès de Pierre Bourdieu :(
 

 
   

 


Pierre Bourdieu

  Samfunnsvitenskap, lidenskap og raseri.
av Annick Prieur, Morgenbladet, Skrevet 2002-02-01.
Annick Prieur er lektor i sosiologi ved Aalborg Universitet. Hun har oversatt flere arbeider av Bourdieu til norsk, og vært tilknyttet Bourdieus Centre de Sosiologie Européenne i Paris.

 


 

For Pierre Bourdieu (1930-2002) var ikke vitenskapelig arbeid et spørsmål om ren rasjonalisme, men om sterke følelser. 

For Pierre Bourdieu (1930-2002) var ikke vitenskapelig arbeid et spørsmål om ren rasjonalisme, men om sterke følelser. «Vitenskapelig arbeid utføres ikke med velvilje eller en positiv innstilling, det utføres med lidenskap. For å arbeide må man være rasende. Og for å styre sitt raseri må man arbeide.»

Det var nettopp hva han gjorde i lange dager og gjennom mange år, frem til sin død den 23. januar i år. Han etterlater et monumentalt verk (til sammen 343 publikasjoner, hvorav 31 bøker, oversettelser kommer i tillegg), og var innenfor samfunnsvitenskap den mest siterte nålevende forfatter. Nå er det langt fra alle de som siterer ham som gjør det for å uttrykke enighet, da han alltid har vært omstridt. Men om siteringsfrekvensen ikke er et sikkert tegn på anerkjennelse, er den i alle fall et tegn på hans betydning. I samfunnsvitenskaper som sosiologi, antropologi og pedagogikk kan man ikke komme utenom Bourdieu. 

I det siste tiår av sitt liv tok Bourdieus raseri særlig form av et politisk engasjement, rettet mot neoliberalismen og grunnet i studier av dens sosiale konsekvenser. Startskuddet kom med boken La Misère du monde i 1993 (engelsk The Weight of the World), en intervjubasert gjennomgang av samfunnsskapte former for menneskelig lidelse i det moderne Frankrike. Målet var å vise at enkeltindividers smerte knyttet til arbeidsløshet, fattigdom, oppløste fellesskap i nabolag eller på arbeidssteder, avbrutt skolegang, skilsmisser, brustne illusjoner, tap av mål og mening i tilværelsen m.m. har sosiale årsaker, og han knyttet det spesielt til nedbygningen av velferdsstaten på 80-tallet – i Mitterrands regjeringstid. Denne politiske kritikken gjorde ham til et kjent navn i den franske offentligheten, og etter hvert også i utlandet, antakelig også for Morgenbladets lesere. Hans sosiologiske teorier er derimot ikke så godt kjent.

Bourdieu sier selv at hans verk har hatt som utgangspunkt en forundring over: «at vår verdensorden […] i det store og hele blir respektert slik den er, og uten at det forekommer flere overtredelser eller undergravninger […]. Enda mer overraskende er det at den etablerte orden, med sine dominansrelasjoner, sine rettigheter og overgrep, sine privilegier og urettferdigheder, til syvende og sist består, og det med en slik letthet, […] og at de mest ulidelige eksistensbetingelser så ofte kan fremstå som akseptable eller til og med naturlige.» (fra Den maskuline dominans. Pax, Oslo 2000).

Overordnet kan man si at det gjennomgående temaet i Bourdieus verk nettopp er dominans eller over- og underordning. Dette studeres i en rekke forskjellige kontekster, som husholdsøkonomien i algeriske bondefamilier, giftermålspraksis i hans barndoms sydfranske landsby, eliteskolene i Paris, kulturelle forbruk i forskjellige sosiale miljøer, kjønnsrelasjoner m.m. Det er analyser av hvordan klasseskiller opprettholdes og reproduseres i et moderne samfunn, på tross av en ideologi om likhet, han er mest kjent for, og spesielt for utdannelsesinstitusjonenes og det kulturelle forbruks betydning i denne sammenheng. 

Skolen analyseres som en institusjon som reproduserer ulikhet gjennom at skolearbeidets form, de kravene skolen stiller og dens prinsipper for verdsettelse begunstiger de elevene som har med seg hjemmefra en væremåte (habitus) som passer til skolen, sammen med et sett prinsipper for verdsettelse som er i overensstemmelse med skolens – kort sagt elever som kommer fra hjem med kulturell kapital. Eksamener og opptaksprøver er mekanismer for sortering som anvender de i kulturell forstand privilegertes kriterier for bedømmelse, og dermed medvirker de til å reprodusere den etablerte orden. Å lykkes i skolen fremstår som en individuell prestasjon, men Bourdieu viser hvordan sosial bakgrunn er medvirkende til suksess eller fiasko.

Bourdieus mest kjente bok er La Distinction fra 1979 (finnes i en forkortet versjon på norsk). Dens hovedemne er hvordan smak er forskjellig innenfor forskjellige grupperinger i samfunnet, noe som kommer til uttrykk i form av forskjellige preferanser med hensyn til billedkunst, musikk, mat, møblement osv. Den enkeltes valg på disse områdene oppleves som frie valg, men Bourdieu viser hvilken systematikk det likevel er i disse valgene. Vi avlegger besøk i overlessede, borgerlige hjem, hvor det dyreste alltid regnes som det beste, og deretter i de intellektuelles mer asketiske hjem, hvor man har mer kulturell enn økonomisk kapital, og derfor lider under å ha en bedre smak enn man har økonomi til. Etter besøk hos de engstelige småborgerne, som gjerne vil være fine, men ikke vet helt hvordan de skal få det til, ender reisen hos «de folkelige klassene”. Her er smaken styrt av nødvendigheten, og preferansene er rettet mot å få mest mulig for pengene – om det så er i form av tung og mettende mat eller av prangende prydgjenstander.

Noe av det smertefulle i denne sammenheng er at på tross av disse forskjellene i preferanser, er alle enige om at de sosialt dominerendes smak også er den beste smak. Selv bryr man seg kanskje mer om Michael Jackson enn om Stravinsky, mer om bilder av solnedganger enn om abstrakt kunst, mer om lapskaus enn om sushi osv., men man vet godt at det sistnevnte er det «fineste». Sosial dominans handler i sitt innerste om et herredømme over persepsjonskategoriene, over hvordan man oppfatter, inndeler og vurderer verden. Denne oppfatningen er gjennomgående i de dominerendes favør. Det betyr at de dominerte tenderer mot å nedvurdere seg selv og det de selv står for. Dette er en tilstand av det som Bourdieu betegner som symbolsk vold.

I en rekke konkrete analyser viser Bourdieu hvordan den symbolske volden setter seg i kroppen, og får kroppen til å forråde oss hver gang vi er i et sosialt underlegenhetsforhold: Vi gripes av sjenanse, vi rødmer og stammer. Bourdieu betegner kroppen som en huskelapp for sosiale erfaringer. Individets historie ligger lagret i kroppen i form av følelser og reaksjonsmønstre, som i høy grad styrer våre handlinger. I den forbindelse retter han sitt skyts mot mange sosiologiske retninger han mener legger for stor vekt på bevisstheten som utgangspunkt for handling. 

Noe av det usedvanlige ved Bourdieu som teoretiker var hans engasjement i empiriske studier. Han var en skarp motstander av «teoretisk teori», og en varm fortaler for at sosiologiens gjenstandsfelt skulle være den sosiale verden i sin konkrete fremtredelsesform. Han brøt med alle genrekonvensjoner, og kunne hoppe direkte fra en polemikk mot for lengst avdøde tyske filosofer til en tabell over sammenhengen mellom sosial bakgrunn og musikkpreferanser. Han var en helt usædvanlig lærd mann, og behersket den opphøyde akademiske diskurs bedre enn noen. Men samtidig bød denne selvhøytidelige verden ham sterkt imot, og det kan merkes i tekstene hans i form av stadige brudd, stadige skift fra opphøyet filosofi til vulgære tabeller, intervjuutdrag eller anekdoter fra dagliglivet. Det var også denne nærheten til verden som ga verket hans et kraftig, kritisk potensial.

For en generasjon av samfunnsforskere flasket opp på marxisme ga Bourdieu ny energi på et tidspunkt da marxismens begrensninger ble åpenbare. Bourdieus analyser lider ikke under marxismens økonomisk reduksjonisme. Han tilbyr også en bedre forståelse enn hva marxistiske analyser har levert av hvorfor de underordnede ikke gjør opprør mot dominansen. Bourdieu var influert av Marx, men vel så sterkt influert av sosiologiens øvrige forfedre, som Weber og Durkheim, og han satte elementer herfra sammen med fenomenologi, særlig inspirert av Merleau-Ponty.

Fenomenologien ledet ham til å legge stor vekt på refleksivitet, ettersom forskere alltid selv er en del av den sosiale verden de studerer, og alltid ser den fra deres egen posisjon i denne verden. Kategoriene vi anvender til å forstå den sosiale verden er heller ikke objektive, men bærer alltid med seg et standpunkt til denne verdens inndelinger. Når vi betegner noen som høyt oppe og andre som lavt nede, har vi allerede naturalisert og selvfølgeliggjort dominansen – den ligger i språket vi bruker til å beskrive verden.

En av Bourdieus yndlingsaversjoner var rational choice theory og alle former for utilitarisme, hvor man ser mennesket som motivert av egennytte eller ute etter å maksimere sine preferanser. For Bourdieu var mennesket grunnleggende sett et sosialt vesen, og først og fremst drevet av jakten på anerkjennelse fra andre mennesker (symbolsk kapital). De viktigste man søker anerkjennelse fra er de som står en selv nært – de nærstående i en personlig, men også i en sosial forstand. 

Selv høstet han stor anerkjennelse, uttrykt ved hans stilling ved Collège de France, ved alle de priser og æresdoktorater han har fått, alle de bøkene han har solgt, alle de utallige henvisningene til ham i vitenskapelige arbeider osv. Etter hans død uttrykker både Chirac og Jospin sin anerkjennelse av ham, men det er vel, som man sier på fransk, bare «med det ytterste av leppene”.

Blant kollegaene var han sterkt omstridt, og det kommer også frem i kommentarer nå etter hans død. Særlig merker jeg meg at flere ønsker å ære «sosiologen” eller «forskeren”, men markere avstand til «politikeren» eller «aktivisten”. Dette skillet, som i bunn og grunn forsøkes trukket mellom tenkning og praksis, var et av de skillene han gjennom hele sitt livsverk forsøkte å nedbryte.
   


Pierre Bourdieu

       
 

   
maison   société   textes   images   musiques