Maison Écrivez-nous !  

Société

Textes

Images

Musiques

  Pierre Bourdieu

 
   

sociologue énervant

 
   

 

Décès de Pierre Bourdieu :(
 

 
   

 


Pierre Bourdieu

 Denker met das en megafoon.
Martin Sommer, de Volkskrant, Buitenland, 25 januari 2002.
Martin Sommer, Pays Bas, Volkskrant, Étranger, 25 janvier 2002.
Traduction pour Les Pages Bourdieu : Reinier van Hardenbroek (merci !)

 


 

Frankrijks laatste grote intellectueel die de straat opging om het onrecht persoonlijk te lijf te gaan, is woensdag overleden. Terwijl zijn sociologisch werk wordt geprezen, zijn Pierre Bourdieu's acties en 'agit-prop' omstreden.

PIERRE Bourdieu, groot Frans socioloog en een van de laatst overgebleven 'maîtres à penser', is woensdagavond op 71-jarige leeftijd gestorven. Hij leed aan kanker. Bourdieu werd in 1930 geboren als boerenzoon aan de rand van de Pyreneeën. Hij studeerde filosofie en werkte in Algiers, alvorens te worden aangenomen op de prestigieuze Ecole Pratique des Hautes Etudes in Parijs. Daar richtte hij samen met de legendarische collega-socioloog Raymond Aron het Centre de sociologie Européen op.

Bourdieu werkte aan de Parijse hogeschool zijn belangrijkste ideeën uit. Die allemaal draaiden om de symbolische uitdrukking van sociale ongelijkheid, waaraan zijn eigen eenvoudige afkomst niet vreemd was. Zijn hoofdwerk was La distinction (1979) (Het onderscheid). Maar of Bourdieu nu schreef over televisie, over kunst of over onderwijs, steeds ging het om het 'symbolische krachtenveld' tussen mensen. Hij werd in 1981 toegelaten tot het Collège de France, het allerhoogste wat een Franse wetenschapper kan overkomen.

Maar veel bekender dan om zijn sociologische ideeën werd Bourdieu om zijn maatschappelijk engagement, in de traditie van Voltaire, Zola en Sartre. Hij was de laatste grote intellectueel die voorzien van das en megafoon de straat opging om het onrecht persoonlijk te lijf te gaan. In 1993 publiceerde hij een vuistdik collectief onderzoek getiteld La misère du monde. Deze turf was een opeenstapeling van interviews waaruit 'het sociale lijden' opsteeg. In 1995 ageerde hij tegen de toenmalige regering-Juppé, die wilde bezuinigen op de gezondheidszorg en de ambtenarensalarissen.

Hij streed voor wat hij noemde 'een links van links' (une gauche de la gauche), en richtte zich tegen de 'neoliberale trojka Blair-Jospin-Schröder', waarvan hij voor een sociaal Europa bitter weinig verwachtte. Zijn meest recente acties waren tegen de media gericht, 'onderworpen aan de wetten van de markt'. Zijn kritiek gold met name de Franse commerciële televisie, die in handen is van een handvol grootindustriëlen als Bouygues, Messier en Lagardère.

Bourdieu schreef: 'De symbolische macht is in de meeste samenlevingen gescheiden van de politieke en economische macht, maar vandaag is die in handen van dezelfde mensen die ook eigenaar zijn van de grote communicatiebedrijven, dat wil zeggen de instrumenten die de productie en verspreiding van cultuurgoederen verzorgen.'

Bourdieu weigerde de laatste jaren consequent interviews te geven, juist omdat de media zich naar zijn smaak lieten leiden door commercie en sensatiezucht. Eén historische uitzondering maakte hij, toen hij op zijn eigen voorwaarden op televisie verscheen en een monoloog van anderhalf uur afstak voor een slaapverwekkend onbeweeglijke camera.

Niet iedereen was echter van die militante Bourdieu gecharmeerd. Het doorgaans gelijkmatige denkerstijdschrift Esprit wijdde ruim twee jaar geleden een themanummer aan hem, waarin sprake is van Bourdieus 'verbijsterende praktijken van leugenarij en verdraaiing'. Le Monde begon te schrijven over 'het geval Bourdieu' en 'zijn speciale eigenschap om bij voorbaat af te wijzen, elke andere gedachte tot onzin te verklaren, als een afwijking aan te merken.'

Gisteren regende het loftuitingen, waaronder die van president Chirac en premier Jospin. Maar onder de oppervlakte schemerde de kritiek. Le Monde citeerde Luc Boltanski, socioloog aan de Parijse Hogeschool, die vond dat 'men absoluut een onderscheid moet maken tussen zijn belangrijke sociologische werk en de soort van agit-prop van de laatste jaren die hij bedreef met een dogmatische groep volgelingen die functioneerde als een sekte.'


Penseur au foulard et mégaphone.

Le dernier grand intellectuel de France, qui descendait dans la rue pour combattre personnellement l'injustice, est décédé mercredi. Tandis que son œuvre sociologique est louée, ses actions d''agit-prop' sont controversées.

Pierre BOURDIEU, grand sociologue et un des derniers 'maîtres à penser', est décédé mercredi soir à l'âge de 71 ans. Il souffrait d'un cancer. Bourdieu était né en 1930, fils d'un agriculteur au bord des Pyrénées. Il avait fait des études de philosophie et travaillé à Alger, avant d'entrer à la prestigieuse École Pratique des Hautes Études à Paris. Là, avec son légendaire collègue sociologue Raymond Aron, il fonda le Centre de sociologie Européen.

Bourdieu développa ses plus importantes idées à l'école des Hautes Études de Paris. Elles tournent toutes autour de l'inégalité sociale, ses origines modestes n'y étant pas étrangères. Son ouvrage principal a été La distinction (1979). Mais si Bourdieu écrivit sur la tv, l'art ou l'éducation, pour lui il s'agissait toujours du champ de forces symbolique entre humains. Il a été nommé en 1981 au Collège de France, le plus grand honneur qui puisse arriver à un homme de science Français.

Mais, beaucoup plus que pour ses idées sociologiques, Bourdieu était connu par son engagement social, dans la tradition de Voltaire, Zola et Sartre. Il était le dernier grand intellectuel qui, avec foulard et mégaphone, descendait dans la rue pour combattre personnellement l'injustice. En 1993 il publiait une étude collective intitulée : La misère du monde. C'était une accumulation d'interviews débordant de souffrance sociale. En 1995, il a mené une campagne contre le cabinet Juppé, qui voulait une politique d'austérité à propos de la santé et des salaires des fonctionnaires.

Il a combattu pour une gauche de gauche et s'est opposé à la troïka néolibérale Blair-Jospin-Schröder, de qui il n'espérait guère une Europe sociale. Ses campagnes les plus récentes furent contre les media, soumis aux lois du marché.

Il critiquait surtout la télévision française commerciale, appartenant à quelques industriels comme Bouygues, Messier et Lagardère.

Bourdieu écrivait : La puissance symbolique est dans la plupart des sociétés séparée de la puissance politique et économique, mais aujourd'hui elle est entre les mains des mêmes personnes qui sont aussi propriétaire des entreprises de la communication, c'est à dire les instruments de la production et distribution des produits culturels.

Bourdieu refusait conséquemment, ces dernières années, de donner des interviews, justement parce que les media à son avis étaient motivés par le commerce et le sensationnalisme. Une exception historique : il a admis de passer à la télé sous ses conditions, en monologue endormant d'une heure et demie devant une camera immobile.

Tout le monde n'était pas sous le charme du militant Bourdieu. Esprit, normalement très serein, lui a consacré, il y a deux ans, un numéro spécial, dans lequel on parle des mensonges et déformations de Bourdieu. Le Monde commençait à écrire à propos du cas Bourdieu et de sa manière spéciale de rejeter d'avance, de déclarer tout autre pensée nulle, de la considérer comme une anomalie.

Hier, les éloges pleuvaient, parmi lesquels ceux du président Chirac et du premier ministre Jospin. Mais, sous la surface, des critiques encore. Le Monde citait Luc Boltanski, sociologue à l'École Supérieure de Paris, qui estime qu'il faut absolument faire une distinction entre l'importante œuvre sociologique et l'agit-prop des dernières années qu'il a mené avec une groupe dogmatique de disciples, fonctionnant comme un secte.
   


Pierre Bourdieu

       
 

   
maison   société   textes   images   musiques